Fokis fan event

Igår vaknade jag ganska tidigt för att kunna komma fram i god tid innan dörrarna öppnades, i och med att pendeltågen hem till mig inte går den här helgen. Så efter frukost så promenerade jag till bussen som tog mig till Vällingby. Och därifrån var det bara raka spåret med tunnelbanan till Slussen. 🙂 Jag ville vara på plats tidigt, eftersom jag mindes en fanträff Foki hade ordnat några år tidigare som jag ville gå på men var lite för liten (jag gick i högstadiet tror jag och hade ingen att gå med, och jag ville inte gå själv och komma bort i stan… eller tappa bort SL-remsan eller nåt annat tråkigt), och då minns jag hur lång kön såg ut att vara på bilderna som visades på hennes blogg senare. Så jag tänkte helt enkelt att man måste vara på plats tidigt om man vill få de där goodie bags:en!

Jag kom fram strax efter kl 10. Det fanns några tjejer på plats redan, men ingen kö eller så – de flesta gick omkring och kollade om de hade hamnat rätt. Så jag beslöt mig att gå en bit bort till solen, se ut över Slussen och alla båtar och tog sedan fram min bok som jag hade med mig. Tur för det, annars skulle det bli tråkigt att vänta i flera timmar tills stunden man hade väntat på. Jag hann läsa ut den, jag hade bara några sidor kvar. Två kapitel eller så. Det var nämligen skugga vid dörrarna utanför Södra Teaterns Kägelbana, så att sitta på en mur vid solen var mycket mysigare. ♥

När klockan närmade sig klockan elva så hade fler hittat dit och satt sig utanför dörrarna. En grupp med tjejer gjorde en del väsen av sig, och jag hörde inte allt de sade, så jag flyttade mig till Kägelbanans dörrar. Vilket jag ångrade mig senare – i skuggan blev det mycket kallare och jag var inte den enda som klagade på kylan. Sen visade det sig att tjejerna inte sade så mycket intressant, utan visade sig vara fangirls till Panetoz som skulle uppträda på eventet. Men efter kl 11 så började det komma folk, och kl 12 skapades en kö. Närmare kl 13 räknade jag oss till runt 50 personer i kön. Vilket kändes konstigt eftersom närmare 200 personer skulle komma? Nåja. Det kanske droppar in folk sen, tänkte jag.

IMAG1610

De första tjejerna utanför dörrarna. // The first girls outside the doors.

Allt visade sig inte vara färdigt, och vi fick stå i kö i cirka 40 minuter till. Bill, Fokis pojkvän, smög förbi med snabbmat däremellan – så vi i kön tänkte att de behövde äta innan vi kunde komma in. Jag funderade också om det var problem med bloppisen, för man vet ju inte hur mycket kläder Foki tog med sig till eventet, haha… Det kunde ju vara en hel del att hänga upp, och det kanske tar ett tag?

Men sen så! Vi fick komma in och fick rosa goodiebags fyllda med rabattkuponger till Modekungen.se, nagellack från Layla Cosmetics (jag fick en flaska med en snygg grön färg – yay!) och en jättesöt badbomb. Tyvärr har vi inget badkar hemma sedan renoveringen av badrummet för kanske två år sedan, så jag gav bort den till en tjej jag lärde känna i kön. 🙂 Foki berättade sedan att hon hade köpt bomberna i sista sekund för egna pengar för att det inte skulle kännas så tomt i påsarna! Sponsorer och annat hade inte kunnat ordats pga semesterledig personal och annat, så hon hade personligen köpt badbomberna åt oss – så omtänksamt!

En DJ spelade musik, talangfulla artister och vänner till Foki underhöll oss med scenframföranden, och Foki sjöng för oss också, trots att det hördes lite grann när hon pratade under dagen att hon var förkyld. Hon sjöng vackert ändå! Det fanns godis och en massa NOBEs aloe vera drycker (den med citronsmak var god, men en flaska räckte gott – de var så stora). Folk rusade till bloppisen när den öppnades, men jag ställde mig sist. Kände på mig att jag inte skulle hitta så mycket eftersom Foki är kortare än mig (så vi har olika klädstorlekar). Men jag hittade faktiskt ett plagg! Som jag inte trodde att hon skulle sälja! Sin fina Pull&Bear poncho som hon hade med sig till sin och Bills USA resa! Den har två hål i sig som man kan trä armarna igenom, så den tog jag – perfekt för mys i soffan eller när man pluggar och fryser lite grann! ^^ Jag fick sista påsen  också, som bloppisen personalen hade hand om! 😀image210

Photo belongs to Anchisa ‘Foki’ Soirak, fokis.se

Timmarna gick, Foki tog bilder med sina fans och gick omkring i skyhöga klackar och världens finaste paljettklänning – även om hon sade att eventet var tillägnat oss så märktes det tydligt att hon var dagens mittpunkt och solstråle, glittrandes i sin tiara och tyllklännig. Den passade henne perfekt – rosa, glad och fin.

Men även ett event måste komma till ett slut, och vi fick ta oss hemåt. Jag dröjde mig lite dock, dels för att skriva min mejladress som Foki ska använda senare, dels för att gå på toaletten, hehe.

Sedan hittade jag henne inte, så jag frågade en medarbetarna om hon satt inne i rummet bredvid entrén, vilket hon gjorde! Vi hälsade, jag frågade om jag störde men hon verkade genuint glad över att få träffa mig. Jag hade nämligen lovat henne att visa en målning som jag gjorde i vintras (om jag minns rätt), men hon fick den dock inte. Jag gillar den för mycket, haha! >w< Jag lovade dock att måla/rita en till som hon ska få i framtiden, så jag ska göra mitt bästa med den! Jag sade också att det kommer dröja eftersom jag pluggar samtidigt och kanske inte har tid att rita så ofta… tyvärr. Önskar att jag hade tid att måla och rita mer. :c

Så vi kramades och så gick jag ut ur rummet med henne om min arm, ut ur ett rum som var fyllt med artister, halvuppäten tårta och Fokis klackar – hon hade bytt ut dem mot låga ballerinaskor istället. ^^

Så åkte jag hem, hungrig som fasiken och längtade efter pasta och kyckling i champinjonsås som min brorsa hade meddelat när jag frågade via SMS vad som fanns att äta hemma.

Och nej, jag tog ingen selfie eller så med Foki. Min mobil har ingen framkamera, så att ta en snygg selfie blir ganska svårt. Jag tog inte heller några bilder inne i lokalen eftersom det var ganska mörkt där, och min halv-bra mobilkamera skulle inte ta särskilt bra bilder där inne. Och jag orkade inte ta med mig systemkameran heller – är man där vill man ju inte släpa med sig en stor kamera och gömma sig bakom den! Men det jag allra mest ville var att få visa henne målningen och få prata med henne – vilket jag också fick göra efter eventet. 🙂 Jag hade en huvudvärk från kvällen med Fanny (dagen innan eventet), och den hade inte släppt. Jag tror alltid att huvudvärken ska försvinna under natten när jag sover, men den gör liksom aldrig det. Jag lär mig aldrig, haha! Så när jag väl var hemma och väntade på att maten skulle bli varm i mikron, löste jag upp en huvudvärkstablett i ett glas vatten. Huvudvärken försvann ett tag, men sedan kom den tillbaka – attans! Så jag slogs mot impulsen att ta en till tablett (man ska ju inte ta för ofta) och spela vidare i min andra (tredje?) omgång av “LoZ: Twilight Princess”. Tillslut gick jag och lade mig, slut i sinnet och i benen. Trots det kunde jag inte somna, så nu idag, på morgonen, var jag förstås trött och en sjusovare! 🙂


Yesterday I woke up pretty early to arrive early before the doors opened, because the commuter trains home to me don’t go this weekend. So after breakfast, I walked to the bus that took me to Vällingby. And from there it was the straight to Slussen. 🙂 I wanted to be in the right place early, because I remember a fanmeeting Foki had for a few years ago that I wanted to go to but was too young to (I think I was in junior high school and no one to go with, and I didn’t want to go alone and get lost in the city… or lose my SL ticket or something other bad), and I remember how long the queue seemed to be in the photos that was posted on her blog later on. So I simply thought that you have to be at the place early if you wanted those goodie bags!

I arrived slightly after 10 AM. There were some girls there already, but no queue or so –  most of them walked around and checked it they were in the right place. So I decided to go away to the sun, look out over Slussen and all the ships and took my book I had with me. Luckily for me to have a book, otherwise it would just be boring to wait for hours for that moment you’ve been waiting for. I finished it, I only had a few pages left. Two chapters or something. There were shadows outside the doors to Södra Teatern’s Kägelbanan (literally ‘Southern Teathre’s pin alley’), so sitting on a wall in the sun was much more cozier. ♥

IMAG1609Queen Elizabeth at Slussen

When the clock came closer to eleven, more people had found the place and sat outside the doors. A group of girls made some noise, and I couldn’t hear everything theyt said, so I moved myself to the doors of Kägelbanan. Which was something I did regret later – everything was much colder in the shadow and I wasn’t the only person complaining on the cold. And then it seemed that the girls didn’t say much of interest, they seemed to be fangirls to Panetoz that would be playing at the event. But more people began to arrive after 11AM, and at 12PM a queue was made. I counted that the queue made up about 50 people at 13PM. Which felt weird since around 200 people said they would come? Oh well. Maybe people will come in later, I thought.

Everything wasn’t done yet, it seemed, so we had to queue about 40 minutes more. Bill, Foki’s boyfriend, sneaked by betweentimes with fast food – so we in the queue thought that they had to eat before we could come in. I also wondered if there was a problem with the blog flea market, for who knows how many clothes Foki took with her to the event, haha… It could be a lot of things to hang up, and that might take a while?

But then! We could come in and got pink goodie bags, filled with coupons to Modekungen.se, nail polish from Layla Cosmetics (I got a bottle with a gorgeous green color – yay!) and a super cute bath bomb. Unfortunatly we don’t own a bathtub since the makeover of our bathroom for maybe two years ago, so I gave it to a girl I got to know in the queue. 🙂 Foki told us later that she had bought the bombs in the last minute for her own money so it wouldn’t feel so empty in the bags! Sponsors and other stuff had not made things possible because of staff on vacation and other problems, so she had personally bought the bath bombs for us – so sweet of her!

A DJ played music, artists and friends with Foki with a lot of talent entertained us with performances, and Foki sang for us too, despite her sore throat from her cold that you could hear a little of when she spoke. She sang beautifully anyway! There were candy and a lot of NOBE’s aloe vera drinks (the one with lemon flavour tasted good, but one bottle was enough – they were so big). People ran to the blog flea market when it announced opened, but I stood as the last person in the queue. I felt like I wouldn’t find anything anyway because Foki is shorter than me (so we have different clothing sizes). But I did actually find something! Something I didn’t think she would sell! Her pretty Pull&Bear poncho she had with her on her and Bill’s USA trip! It has two holes in it so you can have your arms in them, so I took it – perfect for sitting in the sofa or when you’re studying and feeling a little cold! ^^ I got the last plastic bag too, that the blog flea market staff had care of! 😀

PICS

The hours went by, Foki took pics with her fans and walked around in stiletto heels and the prettiest sequin dress in the world – even if she said that the event were for us fans, it was clear that she was the person everything surrounded about for the day, sparkling in her tiara and tulle dress. It matched her perfectly – pink, happy and pretty.

But even a event has to come to an end, and so we had to go home. I stayed a little though, part because to write my mail adress that Foki will use later, part because to use the bathroom, hehe.

I didn’t find her afterwards, so I asked a staff if she sat inside the room beside to the entrance doors, which she did! We greeted, I asked if I bothered but she seemed genuinely happy over seeing me. I had prommised to show her a painting I did last winter (if I remember right), but it didn’t give it to her though. I like it too much, haha! >w< I did promise though to paint/draw her another one that she’ll get in the future, so I will work my best with it! I did say too that it might take a while because I’m studying at the same time and might not have so much time to draw… sadly. I wish I had time to paint and draw more. :c

So we hugged and I walked out of the room with her armed linked with mine, a room filled with artists, half-eaten cake and Foki’s heels – she had changed them for low flats instead. ^^

So I went home, hungry as a wolf and lonnged for the pasta with chicken in champinion sause that my brother had told me via SMS when I asked what there was to eat at home.

And no, I took no selfie or so with Foki. My mobile phone has no front camera, so to take a great selfie will be quite difficult. I didn’t take any photos inside the building either because it was pretty dark there, and my half good mobile camera wouldn’t take so good photos inside. And I didn’t want to bring my system camera either – when you’re there, you don’t wanna drag a big camera along with you and hide behind it! But what I wanted the most was to show her the painting and talk with her – which I got to do after the event. 🙂 I had a headache from the night with Fanny (the day before the event), and it didn’t want to go away. I always think the headache will disappear during the night, when I’m sleeping, but it never does. I never learn, haha! So when I finally was home and waited for the food to get hot in the microwave, I put a headache pill in a glass of water. The headache went away for a while, but then it came back – drats! So I fought the impulse to take another pill (you’re not supposed to take one too often) and continue playing my second (third?) round of ‘LoZ: Twilight Princess’. In the end I went to bed, tired in my mind and my legs. I couldn’t sleep though, so today, this morning, I was of course tired and a sleepyhead! 🙂

IMAG1611

FreshPaint-0-2015.08.16-07.52.11

Photo above belongs fokis.se

FreshPaint-0-2015.08.16-07.52.59

Photo above belongs to fokis.se

IMG_2457

IMG_2458Jag lovar att ta hand om ponchon, Foki! Även om du sade att du har tvättat den (och tryckte upp den i näsan så att jag skulle känna tvättmedelsdoften, haha) så hittade jag två riskorn, hihi! ^^ // I promise to take care of the poncho, Foki! Even if you did say you washed it (and stuck it under my nose so I could smell the detergent, haha) I found two rice grains, hee hee! ^^

Advertisements

2 thoughts on “Fokis fan event

  • Hej hej, tack för sällskapet! ^^ Bloggen är helt ny så jag vet inte vad som kommer fyllas i den, men kul att du gillar den! Njut av badbomben också. 😀
   Ha det fint i Uppsala~

   Mvh,
   Elina

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s