Self studies

Aaah~! En ledig dag utan att behöva åka iväg till Uppsala! ♥ Ska man unna sig en ordentlig sovmorgon eller ska man vara duktig, vakna tidigt och åka iväg till KTH och plugga där?

Japp, jag vaknade halv sju och var framme i mitt gamla universitets bibliotek kvart över åtta, och paxade en av mina favoritplatsen därinne – de höga borden mellan bokhyllorna som känns som ett litet rum. En favorit eftersom det är tyst, men inte för tyst, där inne, och man kan variera mellan att sitta eller stå upp medan man läser (vilket är bra, eftersom mitt vänstra ben alltid känns stelt och bara jobbigt efter att ha suttit länge av nån anledning). 🙂

Trodde att det skulle vara kallt idag, så jag tog på mig min halvtjocka KTH-tröja (som har långa ärmar (orkade inte tänka på morgonen, så den tröjan är min “äh, den fungerar”-tröja)), min baseball-jacka i ull och halsduk. Usch, så varmt det blev senare på dagen! >__<

Och eftersom jag befann mig på KTH igen så träffade jag mina kompisar där. Vi åt lunch på Borggården och jag följde med dem till deras föreläsningssal innan jag gick till ett pluggrum för att (jepp, du gissade rätt) plugga. Två timmar senare var deras föreläsning slut, och jag hade ingen lust att plugga mer, så jag följde med dem till nästa föreläsningssal och sade sedan hej då när föreläsningen började.

Åh. Vad. Jag. SAKNAR. KTH! Fasiken, allt känns så tråkigt på BMC! Det finns inga ställen man kan plugga på om man inte hittar plats på BMCs bibliotek, bord att göra grupparbeten på finns typ inte (förutom några soffor och fåtöljer nere i källaren) om det ska vara någorlunda tyst runtomkring en (dvs inte i en korridor där folk går förbi/pratar högt och väntar på sin att på komma in i föreläsningssalen). Det finns några mikros som fungerar. Sådär. Men sen är problemet att det finns ingenstans att sitta och äta.

Suck.

Och sen är vi bara i en byggnad hela tiden där man måste gå omvägar för att komma över till andra sidan, eftersom en massa institutioner är på korridorerna mellan de två långa huvudkorridorerna.

Det känns så tråkigt – på KTH kunde man se saker på vägen till föreläsningarna. Träd. Olika byggnader. Målningar i taket. Ovvar. Fåglar. Såg en råtta idag förresten, utanför Operahögskolan. ♥ Kommer sakna att höra opera genom väggarna också när man går till/från V-huset. Det var ju ganska kul faktiskt.

BMC är bara… dött. Långa korridorer i olika våningsplan. Känns som sjukhuskorridorer med tanke på hur det är dekorerat på vissa väggar.

Det jag saknar som mest från KTH är nog ändå allt som hände runt omkring. Armadas lappar. Gratiskaffe runt hörnen som jag ändå inte tog. 20 krs-baguetterna. Att hinna till mikron först. (På BMC hittar man knappt några mikros, haha. De är så få, och så går man vilse hela tiden) Lunchföreläsningar. Roslagsbanan som rullar under bron till Albanova. Folk som lunchyogar i Maskinparken.

Fast allra, allra mest saknar jag mina kompisar. Er saknar jag mest.

Nåja, Uppsala blir nog också bra om ett tag.


Aaah~! A free day without having to go to Uppsala! ♥ Shall one treat oneself a proper sleep-in, or shall one be good, wake up early and go to KTH/Royal Institute of Technology and study there?

Yep, I woke up half past six and arrived at my old univerity’s library a quarter past eight, and took one of my favourite spots inside – the tall tables between the bookcases that feels like a tiny room. A favourite because it’s silent, but not too silent, in there, and you can vary between sitting or standing up while studying (which is good, because my left leg always feel so stiff and just troublesome after sitting for a long time for some reason). 🙂

I thought it would be cold today, so I put on my kinda thick KTH-tee (which has long sleeves (didn’t wanna think in the morning, that shirt is my “eh, it works”-shirt)), my baseball jackket made of wool and a scarf. Oh, it became so hot later in the day! >__<

And since I was at KTH again, I met my friends there. We ate lunch in the Castle Yard and I followed them to their lecture class room before I went to a study room to (yep, you guessed right) study. Two hours later, their lecture finished and I didn’t fancy studying anymore, so I followed them to their next lecture and said good-bye when it began.

Oh. How. I. MISS. KTH! Darn it, everything feels so boring at BMC! There are no places where you can study at if you can’t find a spot in the BMC library, tables for doing group project hardly exists (except for a couple of sofas and arm chairs down in the basement) if it should be somewhat quiet around (which means not a corridor where people walk by/talk aloud and waiting for coming in their lecture class room). There are some microwaves that work. So-so. But then there’s the problem that there are no where to sit and eat.

Sigh.

And we are only inside one building all the time where you have to take detours to come to the other side of the building, because there are so many institutions in the corridors between the two long main corridors.

It feels so boring – at KTH, you could see things on your way to the lectures. Trees. Different buildings. Paintings on the roofs. Overalls. Birds. I did, by the way, see a rat today, outside the University College of Opera. ♥ I’ll miss hearing opera through the walls when you walk to/from the V building. It was pretty fun actually.

BMC is just… dead. Long corridors in different floors. Feels like a hospital corridor considedring on how some places are decorated.

What I miss the most from KTH is after all everything that happened around you. Armada’s flyers. Free coffee around the corner that I never took anyway. The 20 SEK baguettes. Getting to the microwaves first. (At BMC you can hardly find any microwaves, haha. They are so few, and you get lost all the time) Lunch lectures. Roslagsbanan which rolls beneath the bridge to Albanova. People doing yoga during lunch in the Machine Park.

But really, really do miss the most are my friends. I miss you the most.

Oh well, Uppsala will supposely be good in a while too.

Dagens låt: // Today’s song:

Ayumi Hamasaki – rollin’

Sparkle får ni på köpet. 😉 // You get Sparkle too. 😉

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s