Honeymoon

Nu har det gått ett antal veckor sedan Lana Del Rey släppte sitt senaste album Honeymoon och jag tänkte skriva ned mina tankar om det. 🙂

Första gången jag lyssnade på det lät allting himmelskt. Honeymoon är albumets första låt och börjar dramatiskt och avslutas med upprepning av “Dreaming away your life” som knyter ihop hela låten väldigt bra. Därefter kommer drömlika Terrence Loves You med vackra toner av en saxofon. Och låtarna smälter in i varandra innan man märker att den förra tog slut. Jag längtar tills när jag har albumet i min hand och kan lyssna på det utan avbrott… hittils har jag bara lyssnat på det med Spotify och alla deras reklampauser förstör stämningen lite grann. Jag har inte köpt Honeymoon än eftersom jag inte har råd riktigt än och tänkte vänta tills priset har sänkts efter ett halvår eller ett år.

Albumet Honeymoon har en del likheter med Born To Die och Ultraviolence, hennes föregående album. Precis som Ultraviolence har hela albumet ett slags drömliknande seghet över sig – ingen låt har särskilt högt tempo. På ett sätt är det sorgligt eftersom Lana säkerligen skulle nå ut till en större publik än den hon redan har (även om fansen är lojala och många – i alla fall i USA), men det gör på nåt sätt ändå ingenting. Hennes röst är fantastisk och kommer fram mer än vissa låtar från, säg, Born To Die – Paradise Edition. Man märker att hon har gjort Honeymoon för sin egen skull – för albumet är inget album som en stor publik skulle lyssna på tror jag. Ingen låt från Honeymoon är en typisk “radiolåt” som man nynnar med i medan man gör något annat.

Men, Honeymoon är inte Ultraviolence! Den liknar även Born To Die med annorlunda trum-beats (som i High By The Beach) och även “ljuset” i albumet känns inte lika bäcksvart som i Ultraviolence. På nåt sätt känns det som att det här albumet utspelar sig på dagen, under palmerna i Kalifornien eller i en dunkel klubb med neonljus. Om Ultraviolence var svart som natten och Born To Die ljus som dagen så är Honeymoon en skönt mellanting – nånstans i skymningen kanske. Trots att Lana fortfarande trånar efter sina bad boys som aldrig riktigt älskar henne tillbaka (“We both know that it’s not fashionable to love me” (Honeymoon), “I live to love you and I love to love you and I live to love you, boy” (Music To Watch Boys To), “Shining like gun metal, cold and unsure, baby you’re so ghetto” (Art Deco), “Dying by the hand of a foreign man, happily” (Salvatore) etc.).

Det jag gillar medn Honeymoon är, förutom Lanas vackra röst, är att hon har lyckats få in saxofoner och trumpeter in i låtarna, tillsammans med de vanliga ståkarna, utan att få det att låta dåligt. ♥ Men, även om jag var trollbunden av albumet de första dagarna så känner jag ändå att Ultraviolence var bättre. Men jag tror dock att albumet kommer att växa med tiden – precis som Ultraviolence som jag inte tyckte var lika bra som Born To Die i början pga soundet som jag inte var beredd på.


Now it’s been a few weeks since Lana Del Rey released her most recent album Honeymoon and I thought about writing down my thoughts about it. 🙂

The first time I listened to it, everything sounded heavenly. Honeymoon is the album’s first song and it begins dramatically and ends with repeating the line “Dreaming away your life” which sums up the song pretty well. After that comes Terrence Loves You with beautiful tunes of a saxophone. And the songs melt into eachother bedore you notice that the last song ended. I look forward to own the album and listen to it without any interruptions… so far, I’ve only listened to it on Spotify, and all their ads destroy the mood a little bit. I haven’t bought Honeymoon yet because I can’t afford it yet and I think I’ll wait to buy until the price has lowered after six months or a year.

The album Honeymoon has some similarities with Born To Die and Ultraviolence, her previous albums. Just like Ultraviolence, the whole album is covered with some kind of dream-like slowness – no song has a quick rhythm. That’s sad in one way because Lana would probably reach out to a larger audience than the one she already has (even though the fans are loyal and many – at least in the USA), but it doesn’t matter really. Her voice is fantastic and more “appearing” than in some songs from, say, Born To Die – Paradise Edition. You understand that she’s made Honeymoon for her own sake – because I believe the album is not an album a large audience would listen to. No song from Honeymoon is a typical “radio song” that you hum to while doing something else.

But, Honeymoon is not Ultraviolence! It does also feel similar to Born To Die with different drum-beats (like High By The Beach) and the “light” in the album isn’t as black as in Ultraviolence. In some way it feels like this album takes place during the day, under the palms in California or in some shady club with neon lights. If Ultraviolence was black as the day and Born To Die bright as the day, Honeymoon is a nice mix of them both – sometime during the twilight perhaps.Even though Lana still long for her bad boys that never quite love her back (“We both know that it’s not fashionable to love me” (Honeymoon), “I live to love you and I love to love you and I live to love you, boy” (Music To Watch Boys To), “Shining like gun metal, cold and unsure, baby you’re so ghetto” (Art Deco), “Dying by the hand of a foreign man, happily” (Salvatore) etc.).

What I like about Honeymoon is, except for Lana’s beautiful voice, is that she has managed to add saxophones and trumpets in the songs, together with the usual strings, without making it sound bad. ♥ But, even though I was bewitched by the album the first days, I still feel that Ultraviolence was better. But I do believe that the album will grow on me with time – just like Ultraviolence did, which I didn’t like as much as Born To Die in the beginning because of the sound I wasn’t prepared for.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s