There’s someone living inside of me

Hemoglobin

Asså. Proteiner och sånt kanske låter skittrist, men ÅH vad det verkar roligt! Får nästan lust att hoppa på en av våra föreläsare och tigga om att få veta mer, alternativt få följa med på en labb och råka sabba hela hens forskning, haha! xD Nej, det får ju inte hända… bäst att hålla mig till min sittplats i föreläsningssalen, haha. Skulle må hemskt om jag skulle sabba någons forskning..!

Men asså (igen). Föreläsningarna känns så spännande (förutom dagens då – var mest diagram på en Power Point och så var jag för trött och seg på morgonen så mina tankar hamnade delvis borta hos Domkyrkan som var täckt i dimma och nej, nu kom den fram igen och oj, nu försvann den igen och fasiken, sa han nåt viktigt nu?) eftersom allt som Per (en av föreläsarna) berättar om saker som händer inuti min kropp. Hela tiden. Och det känns så sjukt. Coolt alltså.

Vi har pratat mycket om enzymer de senaste dagarna, dvs proteiner i kroppen som fungerar som katalysatorer (något som reagerar med nåt annat utan att ta slut för att ta det enkelt) och bryter andra proteiner. Och att få veta hur allting fungerar är så häftigt. Från att veta att “enzymer är som saxar” i högstadiet till det här, vad som reagerar med vad och hur enzymet vet vilket substrat (protein/molekyl som reagerar med enzymet) som den ska reagera med..! GAH! Sorry, men det här bara så coolt. Tror att jag fattar vad min biologilärare sista året på gymnasiet menade nu (“Jag blir kåt på celler!”). Typ. Det bara gick upp för mig idag: det känns som om hela min kropp är ett ett litet samhälle av en massa individer. Det händer saker hela tiden. Utan att jag egentligen behöver göra något. De har sitt egna lilla liv inuti mitt egna liv.

Det var det här jag ville känna på mina kurser! På KTH var jag knappt intresserad, inte alls som på det här sättet! Jag läser i boken och känner typ att jag kan hålla på i evigheter om jag bara får in känslan. ♥ Så nu får vi bara hoppas att tentan går bra också, hahaha..! Tänk om den inte gör det!! ;___;


Like. Proteins and such things might sound super boring, but OH it seems to be fun! I almost get the urge to jump on one of our lecturers and beg to know more, or go along with a lab and accidently damage all of his/hers research, haha! xD No, that can’t happen… it’s better if I keep myself on my seat in the lecture room, haha. I’d feel awful if I would accidently damage someone’s research..!

But like (again). The lectures are so exciting (except for today then – there were mostly diagrams in a Power Point and I was too tired and dull this morning so my thoughts somewhat wandered away to the Cathedral that was covered in fog and no, now it’s visable again and oh, now it disappeared again and shoot, did he say something important now?) because everything Per (one of the lectureres) tells us about are happening inside my body. All the time. And that feels so sick. In a cool way, I mean.

We have talked a lot about enzymes the last days, i.e. proteins in the body who are working like catalysts (kind of something that reacts with something else and re-creates itself to put it simple) and cleave other proteins. And knowing how all of this works is so awesome. From knowing that “enzymes are like scissors” in middle school to this, what reacts with what and how the enzyme knows which substrate (protein/molecule that reacts with the enzyme) it will react with..! GAH! Sorry, but this is just so cool. I think I understand what my biology teacher from my last year of high school ment now (“I get horny by cells!”). Kinda. I just realized today: it feels like as if my whole body is a small community with a lot of individuals. Things happen all the time. Without me having to to anything really. They have their own little life inside my own life.

It was this I wanted to feel like on my courses! At KTH/Royal Institute Of Technology, I was hardly interested, not like this way at all! I read in the book and I feel like I could keep on reading forvere if I just get the right feeling. ♥ So let’s just hope now that the exam will go well too, hahaha..! What if it won’t!! ;___;

Easy sketch of how an enzyme works

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s