Korta svar om cellen

Sorry, only in Swedish this time! Nothing interesting to read though, just my answers about some things that happens in the cell.

chromosome1

Korta svar om saker som sker i cellen! Varning för långt inlägg..!


Hur lyder centrala dogmen och vad beskriver den?

Centrala dogmen beskriver informationsflödet i cellen, hur DNA kan bli till RNA som kan koda till att bilda proteiner. DNA kan genomgå replikation för att kopiera upp sig, och blir till RNA via transkription. RNA kan däremot bli DNA igen genom enzymet omvänt transkriptas. RNA kan också genomgå en slags replikation. RNA kan genom translation koda proteiner.

D.v.s.: DNA–>RNA via transkription och tvärtom via omvänt transkriptas, mRNA–>Protein via translation och att DNA och RNA kan kopiera upp sig självt (Replikation)


Definiera: vad är en gen?

En gen är regioner av nukleinsyror som behövs för syntesen av en (funktionell) genprodukt som mRNA, tRNA, rRNA, snoRNA etc. Men även att genetisk information kan föras vidare till en avkomma/nästa generation.


Vilka är byggstenarna i DNA och vad består de i sin tur av?

DNA består av:

 • Deoxynukleotider
  • Bas: Adenin, Guanin, Cytosin eller Tymin
  • Pentosgrupp: ribos, en sockermolekyl
  • Fosfatgrupper

Vad är replikation och var i cellen sker det?

Replikation sker i cellkärnan och innebär att genomet kopierar upp sig, inför en celldelning.


Vad är transkription och var i cellen sker det?

RNA-syntes, processen då DNA skrivs om till RNA, sker i cellkärnan.


Vad är translation och var i cellen sker det?

Translation är proteinsyntesen, när mRNA ska läsas av så att proteiner kan bildas. Det sker i cytoplasman.


 

Vilken roll har primas i replikationsgaffeln?

Primas = RNA-polymeras Glöm inte det!

Primas bildar primers innan RNA-polymeras α och ε/β tar över. Dvs, primas bildar en primer av RNA där DNA-polymeraset kan börja jobba.


Vad är kromatin?

Kromatin = DNA + kärnproteiner (ex. histoner)

Histoner är då proteiner som DNA virar upp sig på. Därför kan DNA knycklas ihop och ta upp mindre plats, trots att det är så långt.


Nämn 6 olika typer av mRNA och beskriv deras funktioner kortfattat.

 • mRNA: bär info från gen till att skapa proteiner
 • rRNA: bildar ribosomer, skapar polypeptidkedjor
 • tRNA: bär aminosyror till ribosomerna så att polypeptidkedjor kan skapas
 • snRNA: deltar i splicingen av pre-mRNA
 • snoRNA: deltar i processningen av pre-rRNA
 • miRNA: binder sig fast och inaktiverar mRNA

Vilken roll har promotorn i en gen?

Promotorn talar om transkriptionen ska börja. Avgör också hur mycket RNA som ska bildas.


Vilken betydelse har kromatinstrukturen för geners aktivitet?

 • Heterokromatin: hårt packat, inaktiverar gener
 • Eukromatin: löst packad, i interfasen (G0/G1), aktiverar gener

Vad bygger upp ribosormerna?

rRNA och ribosomala proteiner.


Ge två exempel på vad repetitiva DNA-sekvenser är.

 • Högrepetitivt DNA: samlas i satellit-DNA (specifika regioner i genomet), repeteras ett stort antal gånger (tandemrepetitioner)
 • Intermediär-repetitivt DNA: hoppande gener som rör på sig.
  • Transposorer
  • Virala retrotransposorer
  • Icke- virala retrotransposorer

Vad är en bakterieklon?

Det är bakterie med samma genom/genuppsättning som bakterien den klonades av (förälder-bakterien). Är alltså identisk med bakterien som den klonades av. (En bakterieklon är identisk med bakterien som den blev klonad av, dvs de bär på samma genom.)


Vad ger agarosgelelektroforetisk analys av DNA svar på?

Storleken/längden på DNA:t i antalet baspar som enhet.


Varför använder man dideoxynukleotider vid Sanger-sekvensering?

För att avbryta DNA-syntesen vid en specifik nukleotid. Detta ger DNA-fragment som man vet vilken bas de har som sista nukleotid.


Varför ger man ofta ut ampicillin i de agarplattor som man sår ut bakterier på?

För att se om bakterien har tagit upp en ampicillinresistent gen i sin plasmid – överlever bakterierna på plattan så är de resistenta. Man vill alltså få ut en selektion.


Vad är funktionen för transkriptionsinitieringskomplexet?

Att assistera RNA-polymeras II att hitta promotorn (genom fosforylering), och kunna starta transkriptionen.


Hur kan en enhancer påverka hur mycket mRNA det bildas från en gen?

 • Aktivatorer binder till en enhancern och underlättar transkriptionsinitieringskomplexet att binda till promotorn
 • Aktivatorer som bär med sig histonacetyltransferaser (HAT). HAT luckrar upp kromatinet.

 

Vad är ett restriktionsenzym?

Ett restriktionsenzym känner igen palindrom och klyver dubbelsträngat DNA och lämnar antingen blunt ends eller sticky ends efter sig. De känner igen 4-8 bp långa specifika sekvenser som kallas restriction sites. Enzymet klyver båda strängarna i DNA. Sitet är ofta ett palindrom.


 

Varför kör man en PCR-reaktion?

Man kör en PCR för att amplifiera upp en stor mängd kopior av en liten mängd prov som man hade i början. Kan vara bra vid t.ex. brottsutredningar om man bara har tillgång till den liten mängd DNA av den misstänkte gärningsmannen.


 

Var på DNAt och hur startar replikationen?

Replikationen startar i ORI (Origin of replication). Det startar genom att ORC (Origin of regocgnition complex) binder till ORI och initieringsfaktorer kommer. ORC laddar ORI med 2 stycken MCM-helicaser och saker fosforyleras.


Vad menas med “proof reading” när man pratar om replikationen?

Proof reading är en slags korrekturläsning för att se om replikationen har gått rätt till. Om något baspar inte matchar varandra kommer DNA-polymeras att ta bort det och se till att rätt nukleotid sätts på plats.


Vad kallas DNA-sekvensen som bestämmer vad transkriptionen ska börja?

Promotor.


Skillnaden mellan pre-mRNA och moget m-RNA?

Pre-mRNA innehåller introner. I moget mRNA har intronerna tagits bort via splicing och det har satts på en CAP i 5’ och en poly-A-svans.


Vad sker under splicingen?

Introner tas bort och exoner sammanfogas. Regleras av spliceosomen. Två transesterfieringar uppstår vilket gör det möjligt att ta bort introner.


Vad är ett kodon och ett anti-kodon?

Ett kodon är tripletter av nukleotider som kodar för en viss aminosyra, och sitter på mRNA. Anti-kodon är den kompletterande tripletten och sitter på tRNA.


Vad är nukleolen? (nucleolus)

Nukleolen finns inuti cellkärnan (nucleus) och innehåller ribosomala subenheter.


Vad menas med att cellen/organismen är diploid?

Det innebär att cellen har en dubbel uppsättning av kromosomer.

Advertisements

2 thoughts on “Korta svar om cellen

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s