How to study

Jag känner att de senaste blogginläggen har fokuserat mer på min fritid och vad jag tycker och tänker än på mina studier, så det är nog dags att skriva något pluggrelaterat igen. En kompis tyckte att jag skulle skriva om studietips och jag svarade att jag inte hade några… men så har jag tänkt lite, och även om jag inte har något revolutionerande så kan jag berätta hur jag gör när jag pluggar. Och eftersom jag bara kan utgå från mig så kanske det inte passar alla, både till hur man är som person och vilka kurser man läser.

Det kanske är bäst att ta det här i en punktlista:

 • Skriv ned i vad du vill hinna med under dagen eller under veckan. Hur mycket som ska göras beror på hur mycket du ligger efter och hur mycket du känner att du hinner med den dagen (slutar du kl 17 en dag kanske du inte har så mycket energi över till att plugga).
  • Det gäller att prioritera: vad är viktigast? Om du har uppgifter som ska lämnas in eller tas upp till diskussion, gör de inte dagen innan! Jag brukar alltid ta en titt en vecka eller några dagar innan för att se hur många frågor det är och vilken svårighetsgrad de ligger på.
 • Anteckna flitigt under föreläsningarna. Eftersom majoriteten av föreläsningarna jag har haft i år har visats på Power Points har jag tagit med mig datorn (för jag är för snål för att skriva ut papper, hehe) så kan jag lätt skriva hur mycket jag vill – på papper kan jag oroa mig för att allting inte ryms. Hänger jag inte med i något eller om jag inte förstår för stunden kan jag spela in det som sägs för att lyssna senare.
  • Flera klasskamrater till mig spelar in föreläsningarna som ljud i mobilerna för att lyssna på senare – om de behöver lyssna igen.
  • Se till att spara dina anteckningar på en hårddisk, eller på en sajt som Google Docs eller Dropbox. Man vet aldrig när datorn går sönder.
 • Läs i kursboken. Även om den kan vara svår att förstå i början så står det oftast mycket bra iden. Ta anteckningar samtidigt som du läser. Markera nya ord och saker som inte riktigt vill fastna i huvudet. Att skriva för hand sägs enligt forskning göra det lättare att komma ihåg det man skrev, men det kan ju ta upp väldigt stor plats… du bestämmer hur du vill göra. Under en kurs hade jag skrivit allt på datorn, och dagarna innan tentan skrev jag ned saker jag inte hade fattat än för hand.
  • Är det en specifik definition som du ska kunna? Skriv ned meningen för hand med färgpennor, byt färg varje gång du skriver meningen och skriv ovanpå den gamla omgången. Varför färg? Det blir mycket roligare. ♥ Mumla meningen för dig själv eller säg den högt flera gången tills det sitter. Prova igen en timme senare för att se om du verkligen minns, och så vidare.
 • Rita! Jag är en sådan person som kommer ihåg bilder ganska bra och kopplar text lättare ihop med en bild. Dessutom så känns det mindre intensivt att rita en komplicerad bild på 15 minuter istället för att läsa en text, haha.
 • Läs i intervaller. Jag har blivit jättedålig på det på sistone och blir snabbt uttråkad, men jag har bestämt mig för att bli bättre på det nu. Ju snabbare man hinner läsa igenom en text (dvs inte så många avbrott med Twitter, bloggar, Polyvore, nyheter, googlesökningar etc…), desto mer fritid får man, eller hur?
  • Ett tips är att läsa mellan klockslag och verkligen hålla sig till dem. Typ, att “nu ska jag läsa i 20 min och 10 rast då jag kan göra vad jag vill”. Jag brukar i alla fall känna mig duktigare då. ♥
 • När jag känner att tystnaden blir för stor så sätter jag antingen på min plugg-lista på Spotify eller så sätter jag på “Mellow Jazz” på jazzradio.com. ♥ Om jag pluggar sena timmar så brukar jag lyssna på mer upptempo-låtar för att ge mig energi och motivation.
 • När pluggar du bäst? Jag pluggar bäst på mornar, även om det är hemskt att kliva upp ur sängen, haha. Jag vet att jag fokuserar bättre på mornar även om jag kan vara lite trött.
 • Det kanske är lite hemskt, men innan en tenta brukar jag tänka “Vill du verkligen kugga på den här tentan?? Vill du det?!” när motivationen är nere, haha, och det hjälper lite tror jag… för då ger jag verkligen mitt bästa och pluggar dygnet runt, haha. 😛

Här är lite bilder på mina anteckningar (och en intressant video om varför vi prokastinerar..!). Lycka till med pluggandet!

I feel like the latest blog post have focused more on my free time and what I think about things and my thoughts rather than my studies, so I thought it might be time to write something more study related again. A friend of mine thought I should write about study tips and I answered that I have none… but I’ve been thinking, and event hough I have nothing revolutionary, I thought I can tell how I study. And since I can only relate to myself it might not suit everybody, both on how you’re as a person and what courses you study.

It might be best to write this down in a list:

 • Write down what you want to have done for the day or the week. How much you have to do depends on how much you’re left behind and how much you feel like coping with that day (if your class ends at 5 PM, you might not have so much energy to study).
  • You gotta prioritize: what is most important? If you have an assignment to hand in or to talk about, don’t do it the day before! I usually take a peek at the questions a week or a few days before to see how many they are and what difficulty level they are on.
 • Take many notes during the lectures. Since the majority of my lectures I’ve had  this year have been presented with Power Point’s, I’ve brought my laptop with me  (because I’m too stingy to pay money to write them out on paper, hehe) and I can write down how much I want – on paper I might worry about not having enough place to write it down. If I don’t follow what the lecturer is talking about, I can record what they’re saying and listen to it later.
  • Several of my classmates record the lectures as sound with their mobile phones to listen to them later – if they have to listen again.
  • Make sure to save all your notes on a harddrive, or on a site such as Google Docs or Dropbox. You never know when the computer breaks.
 • Read the course book. Even though it might be a little bit difficult to understand it often tells you a lot of good things. Take notes as you’re reading. Mark new words and things that won’t really get stuck in your head. Writing notes by hand is said by researchers to be better for remembering what you’ve written, but it might take up much space… you decide how you want to do. During one course, I wrote everything on my laptop and the days before the exam I wrote down things that I hadn’t memorized yet by hand.
  • Is it a specific defition you gotta remember? Write it down by hand with color pens, change colors each time you write the sentence and write it above the old turns. Why color? Because it gets much more fun with colors. ♥ Mumble the sentence for yourself or say it out aloud several times until it’s stuck. Try once more one hour later and check if you really remember it, and so on.
 • Draw! I’m thar kind of person that remember pictures pretty well and I connect text better with a picture. Also, it feels less intensive to draw a picture for 15 minutes than reading a text, haha.
 • Read in intervalls. I’ve become really bad with that lately and get bored quickly, but I’ve made up my mind to get better on doing that now. The faster you read thorugh a text (as in, not so many breaks with Twitter, blogs, Polyvore, news, Google searches and so on…), the more free time you’ll get, right?
  • Like, “now I’m gonna read for 20 minutes and have a 10 min break after that when I can do whatever I want”. At least I feel much more better and like a good student. ♥
 • When the silence gets too big, I usually play my study playlist on Spotify or I turn on “Mellow Jazz” on jazzradio.com. ♥ If I study on late hours, I usually listen to up beat tempo songs to give me energy and motivation.
 • When do you study the best? I study the best in the mornings, even though it feels horrible to get up from bed, haha. I know I focus better on morning even if I might be a little bir tired.
 • This might sound a little bit horrible, but before an exam I usually think “Do you really wanna fail this exam?? Do you?!” when my motivation is low, haha, and I think it usually works… because then I really give it my best and study around the clock, haha. 😛

Above are some pics of my notes (and an interesting video about why we procastinate..!). Good luck with the studying!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s