A spark of interest!

Efter att ha kämpat med eftersläpande tentor i ett år och inte känt att kurserna från det senaste året har varit särskilt intressanta började jag fundera på om jag verkligen hade valt rätt utbildning. Jag tappade motivationen efter pappa gick bort, och jag har inte hunnit hitta den än, och kände inte att nåt lät intressant eller roligt. Demens? Hur man känner smärta? Hur matspjälkningen går till? Lungsjukdomar? Viktiga saker men ingenting som väckte något större intresse hos mig.

Och jag tänkte tillbaka på hur jag var så fascinerad av enzymer i början av utbildningen och hur förvånad jag blev av att höra att man i princip inte har hittat några nya antibiotika sedan 80-talet. Och jag började tänka bakåt till gymnasiet när jag var smått intresserad av histologi och tänkte att det skulle vara intressant att titta på patologiska snitt. Och jag kände inget av det där längre. Förrän i förmiddags.

Att kunna påverka kroppens egna immunförsvar så att det lättare känner igen cancer och tumörceller… det har man ju hört talas om men inte riktigt förstått förrän nu. Immunoterapi! Och när man ser att sånt kan bota leukemi och refraktärt metastatisk melanom (malignt melanom har slutat svara på behandling)… det är ju fasiken spännande! Och jag känner att det kanske är något sånt här som jag vill hålla på med! Jag ska leta efter kandidatarbeten om antibiotika eller immunoterapi för nästa år och eventuellt hos något labb som jag kanske kan få hjälpa till hos efter sommaren.

ÄNTLIGEN kändes något intressant och roligt igen!

bt1503_columbia_immunotherapy
A very simplified explanation.

After struggling with exams to re-write for a year and not feeling like the courses from the past 12 months have been especially interesting, I started to worry if had really chosen the right education for me. I lost my motivation after dad passed away, and I still haven’t found it yet, and I didn’t feel that anything sounded interesting or fun. Dementhia? How you’re able to feel pain? How to you digest your food? Lung diseases? Important stuff but nothing that really made my interest spark.

And I thought back to how I was so fascinated by enzymes at the beginning of my studies and how surprised I was to hear that there has basically not been found any new antibiotics since the 80’s. And I thought back to high school when I was slightly interested in histology and thought how it would be cool to look at pathological sections. And I didn’t feel any of that anymore. Until this morning.

To be able to affect the body’s own immune system so it recognizes cancer and tumor cells more easily… you’ve heard about it but never really understood it until now. Immunotherapy! And when you see that it can cure leukemia and refractory metastatic melanoma (malignant melanoma that has stopped responding to treatment)… that’s really exciting! And I feel that it might be something like this that I wanna do! I will search for bachelors projects on antibiotics or immunotherapy for next year and perhaps also at some lab that I might have the opportunity to help after summer.

FINALLY something felt interesting and fun again!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s