Trying to accept

Jag har långsamt accepterat att jag inte kommer ta min kandidatexamen detta läsår och inte kommer göra något examensarbete, men jag har inte accepterat det helt. Jag vill inte stanna här i Uppsala och trodde jag skulle ta mig härifrån efter tre år… men det verkar inte bli så längre. Och det blir inte lättare att acceptera situationen när resten av klassen pratar om sina examensarbeten de ska påbörja i vår, om hur examensceremonin ska gå till och när vi ska ha vår examensgasque. Först visste jag inte om jag vill gå, men å andra sidan så har det varit min klass i tre år… och jag lär inte få någon gasque nästa år när jag tar min examen. Så det är lika bra att gå tänker jag. Jag går ju aldrig på nåt ändå. Den enda gasque jag har gått på var min n0llegasque på KTH.

Jag har tänkt. Om jag klarar av alla tentor och omtentor i år inklusive sommaren så kommer jag inte ha någonting att göra i ca 7 månader innan jag kan starta examensarbetet på våren. Det är inte kul, men så kan det bli om allt går som det ska. Så under den tiden skulle jag kunna försöka hjälpa till på ett labb. Jag vet inte vem som skulle vilja ha hjälp av mig i några få månader och som saknar en kandidatexamen, men jag kan ju alltid försöka. Jag vet inte om jag vill försöka utomlands eller på hemmaplan. En kompis i USA talade så väl om hur många labb det fanns på hennes universitet och hur varje student får en egen handledare + projekt under deras studietid, så det kanske kan vara lätt att hitta något där. Fördelen är att jag får någonting att göra, jag får erfarenhet från utomlands (som är jätteviktigt att ha på CV:t för så många) och, om jag väljer det universitetet, en kompis. Vilket jag inte riktigt har här i Uppsala. Nackdelen är att familjen kommer vara långt borta oavsett vilket land jag än väljer och det kommer  bli dyrt. Om jag istället väljer att stanna hemma så skulle jag vilja hjälpa ett labb på KI. Jag kan bo hemma, spara pengar, nära till familj och vänner och jag kan visa att jag har hjälpt till på KI när jag söker min masterutbildning där. Nackdelen… att jag inte kan visa att jag har någon erfarenhet från utomlands.

Jag får leta efter intressanta forskningsprojekt och läsa artiklar i vår innan jag bestämmer mig för vilka jag vill kontakta. Och sedan kan jag göra mitt kandidatarbete på Karolinska så slipper jag tänka på boende i Uppsala igen och komma till Uppsala när jag ska redovisa arbetet och ta emot mitt examensbevis.

Nu måste jag sova, klockan är sen. Ville bara dela med mig av mina tankar.


I have slowly accepted that I won’t graduate this year and I won’t make my bachelor’s project, but I haven’t completely accepted it. I don’t wanna stay here in Uppsala and I thought I’d be away from here after three years… but it doesn’t seem to end like that anymore. And the situation isn’t getting better when the class is talking about their bachelor’s projects they’ll work on this spring, how the graduation ceremony will be like and when we’ll have our graduation party. I wasn’t sure at first if I wanted to go or not, but on one hand they’ve been my class for three years… and I won’t likely get another party next year when I graduate. So I think I better go. I never go out anyway. The only party I went to was the welcome party at my previous university, KTH/Royal Institute of Technology.

I’ve been thinking. If I manage to pass all my exams and re-exams this year including the summer, I won’t have anything to do for approximately 7 months before I can start my bachelor’s project in spring. It’s not fun, but that how it might be if everything goes as it should. So during that time, I’d like to help a lab. I don’t know who’d like help for only a few months and lacks a bachelors degree, but I can always try. I don’t know if I wanna try overseas or stay here at home. A friend in the US spoke well about how many labs there are at her university and how every student get their own mentor/supervisor + project during their study time, so it might be easy to find something there. The pros are that I will have something to do, I get experience from overseas (which is really important to have on your CV for so many) and, if I choose that university, I get a friend. Which I don’t really have here in Uppsala. The cons are that my family will be further away regardless of which country I choose and it’ll be expensive. If I instead choose to stay home, I’d look for a lab to help at Karolinska Institute. I can live at home, save money, it’s close to family and friends and I can show that I’ve been helping at KI when I apply for my master’s there. The con… is that I can’t show that I have experience from overseas.

I will have to look for interesting research and read articles this spring before I decide who I want to contact. And then I can do my bachelor’s project at Karolinska so I won’t have to worry about accomodation in Uppsala again and just come back to Uppsala when I have to present my project and collect my diploma.

I have to sleep now, it’s getting late. I just wanted to share my thoughts.

Advertisements

3D printers + biology = true?

I söndags läste jag en artikel i Dagens Nyheter om hur man kan använda 3D skrivare till att bygga upp anpassade organ och “reservdelar” efter varje patient. Man kan alltså skriva fram odlade celler för att bygga upp olika saker! En mycket intressant tanke! Man får en känsla av att ingenting är omöjligt att göra med en 3D skrivare, och jag funderade om man skulle kunna införa något steg eller kurs i programmet där man fick jobba med dessa maskiner, eller om det endast ska lämnas åt ingenjörer eftersom de har en (mycket) större tekniskt kunskap än vad vi biomedicinare har. Personligen skulle jag vilja jobba med en 3D skrivare någon gång eftersom de tydligen kommer vara mycket viktiga verktyg i framtiden.

Nu tror jag inte att jag kommer få den chansen, så jag kanske helt enkelt får leta mig ett sommarjobb, kandidat- eller masterexamensarbete där man kan få prova på. Jag tror verkligen på 3D skrivare och de möjligheter de ger oss!

Artikelns finns att läsa här: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/3d-skrivaren-kan-bli-nasta-industriella-vag/

En liknande, och något bättre, artikel på engelska av  CNN finns att läsa här: http://edition.cnn.com/2014/04/03/tech/innovation/3-d-printing-human-organs/

140402151231-cornell-3d-printed-ear-story-top

Last Sunday, I read an article in Dagens Nyheter (Swedish newspaper) about how one can use a 3D printer to build customed organs and “spare parts” for each patients. One could in other words print out cultured cells for building things! A very interesting thought! You get a feeling that nothing is impossible to create with a 3D printer, and I thought if it could be possible to include a part or a course for the programme I’m studying where one could work with these machines, or if it’s only something that’s should be left out for engineers since they have so much more knowledge about technology than that we who are studying biomedicine have. Personally, I’d really like to work with a 3D printer some time, since they seems to be very important tools in the future.

Now, I don’t think I will get that chance, so I thought I simply might have to search and look out for a summer job, bachelor or master work project where I could get to try. I really believe in 3D printers and the opportunities they offer us!

The article is available to read in Swedish here: http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/3d-skrivaren-kan-bli-nasta-industriella-vag/

Here’s a similar, and slightly better, article by CNN, in English: http://edition.cnn.com/2014/04/03/tech/innovation/3-d-printing-human-organs/

Breakfast on the go

Eftersom jag numera måste vakna runt klockan fem eller sex för att hinna till föreläsningarna i Uppsala, så har jag börjat fundera över om det är en bra idé att ta med sig frukost – vakna lite senare, äta på vägen? Men så tänkte jag att det kan ju fungera som en extra frukost mellan frukosten klockan fem och fram till lunch.

Men vad kan man ta med sig då? Jag har en bägare med ett kupol-liknande lock där man kan ha i müsli och ta med sig yoghurt – den kommer jag nog att använda ofta! Man kan köpa frysta bagels också och fylla med nånting gott, men med vad vet jag inte. Så jag googlade upp lite idéer! Klicka på bilderna för att se recepten (på engelska)!


Since I have to wake up around five or six in the morning from now on to catch my lectures in Uppsala, I’ve begun to think about weather it’s a good idea or not to bring breakfast with me – wake up a little later, eat on the way? But then I thought it might work as an extra breakfast between the breakfast at five o’ clock to lunch.

But what can you bring with you then? I have a cup with a bowl-looking lid where you can have muesli in and bring yoghurt with you – I think I’ll use it pretty often! You can buy frozen bagels too and fill with something good, but with what, I don’t know. So I google’d some ideas! Click on the pictures to see the recipes!

  • Baked Breakfast Cookie

  • Egg muffins

  • Muesli Scones

  • Peanut Butter Granola Bars

  • Whole-Grain Banana Muffins

En annan grej jag fick syn på var en frukostburrito, men jag tror att jag vill fylla den med vanlig skinka, salladsblad, ost och annat (som en vanlig macka), istället för bönor som flera recept föreslog. Jag gillar inte bönor, haha…

Ska definitivt pröva nåt recept när jag har tid! Muffins går ju att frysa in och ta fram på natten, så är de tinade på morgonen. 😀

Another thing I saw was a breakfast burrito, but I think I wanna fill it with ordinary ham, lettuce, cheese and other stuff (like an ordinary sandwich), instead of beans like many recipes suggested. I don’t like beans, haha…

I’ll definitely try a recipe when I have time! You can freeze muffins and just take them out in the night, and they’ll be thawed in the morning. 😀

Paper tape ideas

Kollade runt på google vad man kan göra för roliga saker med papperstejp, och wow! Det finns så många roliga idéer! Sparar dem här så att jag kan kika tillbaka på dem senare nån gång! ^^

Checked out what fun stuff you can do with paper tape on google, and wow! There are so many fun ideas! I’ll save them here so I can peek back to them some other time! ^^

Ok, ska sluta spamma, hehe. Hittade en blog också med tips!

Ok, I’ll stop spamming now, hehe. I found a blog too with ideas!